Avtalsvillkor - företag

Företagsinformation

Säljare: Cubsec Alarm
Juridiskt namn: Cubsec AB
Org. nummer: 556639-4937
VAT-nummer: SE556639493701
Företaget innehar F-Skattsedel

Huvudkontor- och besöksadress
Långedragsvägen 48
426 71 Västra Frölunda

1. TILLÄMPLIGHET
Cubsec allmäna och särskilda villkor avser beställning av tjänster (Månadstjänst) på webbplatsen www.cubseclarm.se samt eventuella tilläggsbeställningar som gjorts i efterhand. Villkoren omfattar inte eventuell hårdvara (baspaket med eventuella tillbehör) som köpts av Cubsec. För hårdvara gäller Cubsecs Köpvillkor, se www.cubseclarm.se/kopvillkor.

2. DEFINITIONER
2.1 Kunden – Den juridiska person som har angivits och undertecknat avtalet genom e-signering.

2.2 Cubsec – Cubsec AB, benämns nedan som Cubsec, Långedragsvägen 48, 426 71 Västra Frölunda. Org.nr. 556639-4937.

2.3 Installationsadressen – Den verksamhets adress som angivits på första sidan under rubriken Installationsadress där Larmsystemet skall installeras.

2.4 Kundunderlag/Larmplan – Den av Cubsec tillhandahållna elektroniska- eller fysiska blankett/ webbportal där Kunden upprättat instruktioner och uppgifter om kontaktpersoner, behörigheter, åtgärder och övrig kompletterande information som Cubsec begärt in för att kunna tillhandahålla Månadstjänst samt vid behov även utföra Väktartjänst på installationsadressen.

2.5 Larmsystemet – är den centralenhet/baspaket med tillbehör som Kunden köpt av
Cubsec. Med larmsystem avses även övervakningskameror och annan utrustning för kameraövervakning i förekommande fall.

3. OMFATTNING
Dessa allmänna villkor och de villkor som kan förekomma på första sidan av detta avtal samt aktuellt och uppdaterat Kundunderlag/Larmplan reglerar parternas förhållanden med avseende på Kundens larmutrustning och månadstjänst. Om larmsystemet byts ut eller kompletteras skall dessa allmänna villkor även tillämpas på sådant ersatt/utökat Larmsystem. Cubsec ansvarar endast för sådan produktinformation, prislistor
och liknande handlingar som ingår i avtal och där till bifogade bilagor. Cubsec ansvarar vidare endast för sådana uppgifter som lämnats av Cubsecs behöriga företrädare. Cubsec ansvarar således inte för annan information eller andra uppgifter som lämnats i tidigare säljled eller av annan än Cubsec.

4. BESTÄLLNING OCH REGISTRERING
Genom undertecknande av avtalet beställer kunden Månadstjänst av Cubsec i den omfattning och avtalslängd som framgår av beställningen. Cubsec tar emot beställningen och genomför därefter sedvanliga kontroller, som kreditprövning, för att bedöma om kundens beställning kan accepteras. I samband med telefonförsäljning kan kreditprövning utföras innan avtalet undertecknats. De personuppgifter kunden lämnar, avseende enskilda personer anställda hos eller på annat sätt knutna till Kunden, regleras
av Cubsec Integritetspolicy som finns att läsa på www.cubsecalarm.se/integritetspolicy/.
Personuppgifter kommer att användas av Cubsec för att kunna fullfölja avtalet med Kunden. Bland annat för att administrera Kundens Månadstjänst samt för att kunna informera om Cubsecs egna och samarbetspartners tjänster. Genom att signera detta avtal samtycker Kunden till att Cubsec använder personuppgifterna på nämnda vis. Efter avslutad installation av Larmsystemet sker en registreringsperiod som kan vara upp till 5 arbetsdagar. Larm som utlöses under registreringsperioden kommer inte att bli föremål för kontroll eller utryckning. Vid eventuellt behov av Räddningstjänst eller Polis kan Cubsec inte garantera att Räddningstjänst eller Polis rycker ut.

5. INSTALLATION
5.1 Installation, förändring eller nedmontering av Larmsystemet som anslutits till Månadstjänst får endast ske av Cubsec eller enligt Cubsec anvisningar/instruktioner.

I det fall Cubsec enligt avtal tillhandahåller installation, planeras tidpunkten för installation och planering av Larmsystemet i samråd med Kunden.

I det fall kunden utför installation på egen hand skall detta görs enligt Cubsecs instruktioner/anvisningar. Cubsecs ansvar är begränsat när det kommer till att bistå kund som valt att installera själv med annan hjälp utöver medföljande instruktioner eller på www.cubseclarm.se samt svara på enklare frågor via chatt/mail eller telefonsupport som är ett tillval i månadstjänsten. Larmsystem som felaktigt installerats eller konfigurerats kan komma att stängas av utan rätt till kompensation eller återbetalning av månadstjänst. Kunden äger inte rätt till nedmontering av Larmsystemet under eventuell bindningstid utan att först inhämta Cubsec samtycke. Om kunden bryter mot detta upphör skyldighet för Cubsec att tillhandahålla Månadstjänsten i sin helhet. Cubsec äger under sådana omständigheter rätt att erhålla ersättning för eventuellt kvarvarande kontraktstid.

I det fall Cubsec enligt avtal tillhandahåller installation är det Kundens ansvar att se till att det finns tillgång till eluttag (220/230V) inom ca 2 meters avstånd från Centralenhetens placering. Kunden åtar sig även att det finns fungerande bredband med möjlighet att ansluta till ett Ethernet uttag (nätverksanslutning) inom ca 1,5-2 meters avstånd från Centralenhetens placering. Vid annan placering debiteras Kunden enligt Cubsecs taxor. I det fall Kunden utför installation på egen hand ansvarar Kunden för el, bredbandsanslutning och eventuell kabeldragning. Saknas tillgång till nätverksanslutning med åtkomst mot internet kan inte dubbel larmöverföring garanteras, detta gäller oavsett installationsform. Vid bortfall av nätverksanslutning sker anslutning enbart till GSM-nätet förutsatt att denna tjänst är vald. Täckningen i och i anslutning till GSM-nätet varierar från ort till ort och kan förändras över tid. Cubsec Alarm kan därför inte garantera tillgång till och/eller kontakt med GSM-nätet för larmöverföring. Om GSM-nätet upphör har Cubsec Alarm ingen skyldighet att tillhandahålla tjänsten i sin helhet. Kunden får inte använda GSM-abonnemanget för andra ändamål än för larmöverföring till Cubsec Larmcentral. I det fall Cubsec enligt avtal tillhandahåller installation har systemet konfigurerats/optimerats för att fungera
att användas med månadstjänsten. I det fall kunden utför installation på egen hand skall
systemet konfigureras/optimeras enligt Cubsecs instruktioner/anvisningar. Cubsec har rätt att ändra eller radera konfigureringen i sin helhet om Kunden inte fullgör sina förpliktelser enligt detta avtal.

5.2 I det fall Cubsec enligt avtal tillhandahåller installation ingår tre timmar installationstid på plats, undantaget tid för eventuella tillvalskomponenter där installationstiden utökas med 20 min för inomhuskomponenter och ingår ej i fast installationskostnad.

5.3 Om miljön där Larmsystemet har planerats ändras, t.ex. genom ommöblering, ombyggnad, omskyltning, gardinupphängningar eller andra liknande kan inte Cubsec garantera larmsystemets funktion. Om sådant moment orsakar upprepade störningar eller falsklarm har Cubsec rätt att på Kundens bekostnad själv eller genom samarbetspartner reducera eller planera om Larmsystemet.

6. SERVICE
Kunden har endast rätt till fri service om detta valts till i Månadstjänsten. Serviceavtal med utökad funktionsgaranti innebär att om en produkt slutar att fungera skickar Cubsec ut en ny, detta avsett om eventuella garantier löpt ut. Fjärrsupport hur ersättningsprodukten skall
aktiveras ingår. Fel på produkt som uppkommit genom misskötsel eller yttre påverkan omfattas inte av utökad funktionsgaranti. Service på larmsystem som saknar serviceavtal debiteras kunden enligt Cubsecs taxor. Batterier till centralenheten och de övriga komponenterna är förbrukningsmaterial och omfattas inte av materialgarantin eller eventuella fria service. Kostnaden för batterier debiteras alltid kunden.

7. LARM OCH UTRYCKNINGAR
Alla larm hanteras enligt gällande Kundunderlag/Larmplan. Instruktionerna utgår från vad Kunden valt i sin Månadstjänst. Valen omfattar även i vilken omfattning larmutryckning (väktaråtgärd) debiteras eller inte debiteras, så kallad fri larmutryckning. I det fall att fri larmutryckning ingår i Månadstjänsten sker alltid fri larmutryckning vid konstaterat inbrott eller brand. Larmutryckningar som inte omfattas av fri larmutryckning debiteras enligt Cubsecs gällande taxa. Larmutryckning inkluderar 30 minuter på plats. Arbetstid utöver vad som ingår på plats, så kallad ”mertid”, debiteras Kunden enligt Cubsecs taxor. Cubsec äger rätt att på Kundens bekostnad tillkalla låssmed i syfte att bereda Cubsec personal
tillträde till larmobjektet för att vidta nödvändiga skadebegränsande åtgärder om så anses nödvändigt. Eventuell materialkostnad för skyddstäckning eller åtgärdsjour ingår inte i larmutryckning, utan tillkommer enligt Cubsecs gällande taxor.

8. NYCKELFÖRVARING
Nyckelförvaring ingår i Månadstjänsten i de fall detta valts som tillval i Månadstjänsten och är en förutsättning för att inre kontroll i sammanband med larmutryckning skall kunna ske. Nyckelförvaring medger tillträde till de eventuella allmänna utrymmen som krävs för att utföra en inre kontroll av installationsobjektet. Dessa nycklar kan användas av Cubsec eller av Cubsec utsedd samarbetspartner vid larmutryckning eller enligt vad som särskilt överenskommits med kunden. Har inte nycklar överlämnats utförs endast yttre kontroll. Nycklar förvaras av Cubsec eller av Cubsec utsedd samarbetspartner. De nycklar som Kunden låtit Cubsec förvara kommer inte att återlämnas vid ett eventuellt upphörande av avtal, om inte Kunden begär detta via e-post eller telefon senast 3 månader från avtalets upphörande. Cubsec kommer istället att se till så att nycklarna lämnas in för destruktion.

9. HANTERING AV BILDER
I vissa av våra tjänster förekommer hantering av bilder som tas inomhus eller utomhus av rörelsedetektor med inbyggd kamera eller fristående övervakningskamera. Hanteringen regleras av Cubsecs Integritetspolicy som finns att läsa på www.cubsecalarm.se/integritetspolicy/. Bilderna används av Cubsec Larmcentral för att verifiera olika typer av larm för att sätta in rätt åtgärd. Bilderna lagras i högst 30 dagar. Dock kan vissa bilder komma att lagras längre om Kunden begär detta i samband med att de kan användas i bevisföring av rättsvårdande myndighet.

10. KUNDENS ÅTAGANDEN
10.1 Betalning av månadstjänsten sker genom dragning via Klarna (stående kortbetalning) eller av Cubsec annan utsedd partner. Som alternativ debiteras månadstjänsten genom faktura (abonnemangsfaktura) kvartal/halvår/helår. Debitering av månadstjänsten sker senast 2 veckor från leverans och alltid i förskott. Cubsec har e-faktura som valbart betalningsalternativ. Vid vanlig pappersfaktura tillkommer avgift. Om betalning inte kommit Cubsec tillhanda senast på förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen per
påbörjad månad. Kunden är skyldig att utge ersättning för eventuell skriftlig betalningspåminnelse. Vid utebliven betalning äger Cubsec rätt att tillfälligt eller permanent stänga av larmmottagning tills dess att skulden är reglerad.

10.2 Kunden skall i samband med installation av Larmsystemet upprätta Kundunderlag/Larmplan. Väktartjänsten av Larmsystemet påbörjas inte innan Cubsec har mottagit sådan Kundunderlag/Larmplan. Kunden ansvarar för att Kundunderlag/Larmplan vid var tid innehåller uppdaterade, korrekta och relevanta uppgifter.

10.3 Kunden skall lämna Cubsec eller annan som Cubsec anvisar tillträde till Installationsadressen vid installation, service och reparation av Larmsystemet.
Kunden ger Cubsec rätt att via fjärrstyrning utföra systemkonfiguration, hämta upp och ladda ner information, samt utföra fjärrservice av Larmsystemet. Kunden skall vidare lämna Cubsec, eller annan som Cubsec anvisar tillträde till Installationsadressen för att Cubsec skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal samt Kundunderlag/Larmplanen.

10.4 Kunden ansvarar för tillstånd som myndigheter kan komma att ställa på innehavaren och användaren av Larmsystem och kamera.

10.5 Kunden skall regelbundet testa larmsystemet och vid fel underrätta Cubsec utan dröjsmål. Vid test av Larmsystemet skall Kunden underrätta Cubsec i förväg. Kunden skall utan dröjsmål skriftligen underrätta Cubsec om alla förändringar som kan påverka Cubsecs tjänster.

11. ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Om Kunden överlåter den egendom där larmet är installerat eller på annat sätt flyttar därifrån, är Kunden förpliktad att fullfölja Avtalet såvida inte Avtalet överförs på den nya ägaren av egendomen på samma villkor. Om Kunden överlåter den egendom där larmet är installerat, får nya ägaren, efter såväl Cubsecs som den nya ägarens skriftliga godkännande, kostnadsfritt inträda i innevarande Kunds Avtal. Den nye ägaren inträder som part i detta Avtal och övertar Kundens samtliga rättigheter och skyldigheter. Om Kunden önskar att flytta med Larmsystemet med tillhörande månadstjänst till den nya lnstallationsadressen, tillkommer en flyttkostnad enligt Cubsecs taxor.

12. CUBSECS ANSVAR
Vid blixt- eller åsknedslag som förstör eller skadar Larmsystemet står Kunden för ersättandet av Larmsystemet. Cubsec skall ersätta Kunden för skada som Larmutrustningen/tjänsten orsakar Kunden på grund av vårdslöshet eller uppsåt från Cubsecs sida. Cubsecs sammanlagda ersättningsskyldighet är begränsad till 50 prisbasbelopp enligt Socialförsäkrings-balken (SFS 2010:110). Cubsec ansvarar inte för sådana följdförluster som på grund av en i övrigt ersättningsgill skada uppkommer i Kundens egen näringsverksamhet.

13. AVTALETS UPPHÖRANDE OCH UPPSÄGNING
13.1 Avtalet gäller med den avtalstid som framgår i beställningen och övergår efter bindningstiden till ett löpande avtal med tre (3) månaders uppsägningstid. Eventuellt redan betalda abonnemangsfakturor återbetalas ej i samband med uppsägning. Uppsägning ska ske skriftligen och ska vara sakligt grundad. Uppsägningstiden gäller båda parter i avtalet. Vid väsentliga missförhållanden eller om Cubsec eller Kunden går i konkurs, inställer sina betalningar, inleder ackordsförfarande eller på annat sätt kan antas vara på obestånd, har den andra parten rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

14. FORCE MAJEURE
Om Cubsecs fullgörande av förpliktelser enligt detta Avtal hindras, försvåras eller försenas till följd av omständighet som ligger utanför Cubsecs kontroll, såsom krig, krigs liknande händelse, uppror, sabotage eller hot om sabotage, myndighetsåtgärd eller ingripande, strejk, lockout, blockad eller annan arbetskonflikt, naturkatastrof eller exceptionella väderförhållanden, åsknedslag eller eldsvåda, eller störningar via telenätet, vare sig Cubsec är part i eller föremål för sådan åtgärd, befrias Cubsec från skyldighet eller prestation enligt Avtalet så länge det med hänsyn till omständigheterna erfordras. I sådant fall är Cubsec inte skadeståndsskyldigt.

15. ÖVRIGT
15.1 Cubsec äger rätt att vid varje tillfälle justera avgiften för tjänster som Cubsec levererar i enlighet med arbetskostnadsindex.

15.2 Kunden skall omedelbart reklamera avvikelser från detta avtal dock senast sextio (60) dagar efter att avvikelsen inträffat.

15.3 Cubsec äger rätt att ändra dessa allmänna villkor och rutiner genom att skriftligen meddela det till Kunden. Om Kunden inte accepterar de nya villkoren äger Kunden och Cubsec rätt att säga upp detta avtal till upphörande med iakttagande av tre (3) månaders uppsägningstid förutsatt att bindningstiden löpt ut. Andra ändringar och tillägg till avtalet skall vara bindande för parterna endast i de fall det sker byggnadsmässiga eller andra ändringar på Installationsadressen som berör larmsystemet, står Kunden för kostnaderna vid förändring eller ombyggnad av systemet. Kunden står även för kostnader vid service eller ombyggnad på grund av yttre påverkan av systemet som har förorsakats av Kunden, av andra personer som befinner sig på Installationsadressen eller av händelser såsom skadegörelse, inbrott, försök till inbrott, fel på elnätet bredbandsnätet eller fel på GSM-nätet. Vid service eller ombyggnad begärd av kund sker på Kundens bekostnad och debitering enligt Cubsecs taxor. Cubsec utför inte service vid fel på GSM- eller bredbandsnät eller signalöverföringar. Kunden åtar sig att utan dröjsmål underrätta Cubsec om fel på Larmutrustningen. All service, komplettering, batteribyte eller annan ändring alternativt påverkan av någon del av larmets tekniska utrustning får endast utföras av Cubsec godkänd installatör eller enligt Cubsec instruktioner/avisningar. Service hos kund förutsätter att Cubsec kan nå Kunden för tidsbokning.